Pravidla MH

Směrnice hry PLAMEN včetně dodatků

Kontrola a měření materiálů při soutěžích mládeže

Pravidla OPCK pro rok 2022:

 1. soutěž probíhá podle pravidel útoku hry Plamen – dva pokusy s následujícími výjimkami
 2. pro útočné vedení lze používat hadice C42, B65
 3. v kategorii starších si základnu připravují sami soutěžící, vedoucí může pouze radit, nedotýká se materiálu; v kategorii mladších a přípravka mohou s přípravou základny pomáhat 2 dospělí
 4. nasazení přetlakového ventilu včetně odtokové hadice si zajistí vedoucí družstva
 5. rozhodčí základny budou jmenováni na jednání odborné rady mládeže pro každý ročník, rozhodčí bude kontrolovat u všech družstev pomocí papíru dodržování pravidla ,,mezi ozuby spojek, případně mezi čelem závitu koše a čelem šroubení savice, musí být prostor pro proložení archu papíru“ a po ukončení útoku spojení přívodního vedení
 6. při každé soutěži bude u všech družstev prováděna kontrola průkazů s fotografií (začínající soutěžící může mít kopii přihlášky a do další soutěže bude mít průkaz). Kontroloři průkazů jsou jmenováni na jednání odborné rady mládeže pro každý ročník.
 7. jako terče budou použity tzv. sklopky
 8. hodnocení vlastní soutěže – pořadí družstev v každé kategorii bude sestaveno podle lepšího času z obou pokusů
 9. hodnocení celkového pořadí v okresní pohárové soutěži bude následující:
  • každý pokus bude hodnocen zvlášť podle dosaženého času
  • za 1. místo bude přiděleno 30 bodů, za 2.místo 29 bodů atd. za další pořadí vždy o bod méně
  • při nedokončení pokusu z vlastní viny bude do celkového pořadí přiděleno o 3 body méně než poslední družstvo
  • při nedokončení pokusu z důvodu závady, budou do celkového pořadí započítány body za poslední místo v dané soutěži
  • v případě rovnosti bodů, bude rozhodující větší počet lepších umístění, — v případě této rovnosti bude rozhodující lepší absolutní čas
 10. termíny a místa soutěží zařazených do okresního poháru budou schvalovány na jednání OORM
 11. v případě nutnosti může jeden soutěžící startovat za dvě družstva s podmínkou, že soutěžící starší nemůže soutěžit v kategorii mladších a vedoucí družstva oznámí tuto skutečnost pořadateli soutěže

PŘÍPRAVKA

 • na základně 1 vedoucí, při provádění útoku může pomoci se zvednutím a  ponořením přívodního vedení do nádrže
 • 1 dospělý u rozdělovače
 • 1 dospělý u každé proudnice
 • v případě rozpojení hadic (poté, co prošla voda), může dospělý zapojit
 • útočné vedení roztahují děti sami bez pomoci dospělých

TECHNICKÉ PODMÍNKY

1. MĚŘENÍ ČASU

Čas požárního útoku bude měřen elektronickou časomírou. Při selhání časomíry, družstvo opakuje svůj pokus. Za selhání časomíry se nepovažuje porucha displeje při funkčnosti stopek (ukončit pokus má právo pouze rozhodčí disciplíny). Pokud dojde k takové poruše časomíry, že nebude možné ji v rozumné době opravit a znovu zprovoznit, rozhodnou vedoucí družstev po vzájemné dohodě,  jak situaci řešit. Cílové zařízení (terče, nebo sklopky) musí být vybaveny viditelnou signalizací ukončení pokusu.

2. STARTOVÁNÍ

Povely – „Na místa, připravte se!“ (jeden povel), „Pozor!“, výstřel.
Po povelu „Na místa, připravte se“ následuje libovolná pauza na uklidnění celého soutěžního družstva. Po povelu „Pozor“ následuje do 1 vteřiny startovní výstřel. Po povelu „Pozor“ se nesmí žádný soutěžící stojící na startu pohnout. Porušení tohoto pravidla se posuzuje jako předčasný (ulitý) start. Každé družstvo má možnost pouze jednoho opakovaného startu, pokud nebyla chyba na straně startéra, nebo startovací techniky. Startování musí být provedeno startovací pistolí. Při špatném startu je družstvo vráceno druhým výstřelem, nebo píšťalkou.

3. PODMÍNKY PRO POŘADATELE

 1.  pořadatel soutěže je povinen zajistit dostatečný počet rozhodčích tzn. rozhodčího disciplíny, který může být zároveň startérem a pak nejméně 2 pomocné rozhodčí na nástřikové čáře u terčů. Proškolení rozhodčích v pravidlech okresního poháru před zahájením soutěže provedou vedoucí mládeže. Při nástupu soutěžních družstev před zahájením plnění disciplíny seznámí pořadatel soutěžní družstva jmenovitě s rozhodčím disciplíny, startérem a rozhodčími na základně.
 2. pořadatel zajistí ceny pro všechna družstva

4. ZAJIŠTĚNÍ MEDAILÍ A DIPLOMŮ

Startovné ve výši 50 Kč za družstvo na celý rok bude využito na zakoupení medailí a diplomů za celkové výsledky v okresním poháru. Zajistí SDH, které organizuje poslední soutěž v daném ročníku.